Om Internationellt certifikat

Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM har beslutat att utfärda ett internationellt certifikat till personer som bedöms uppfylla kraven.  De krav som skall vara uppfyllda är att personen via sina akademiska meriter och arbetslivs­erfarenheter visat sig ha förmåga att fungera väl i internationella projekt.

Syftet med det internationella certifikatet är att:

 • Synliggöra behovet för svensk byggsektor att rusta för internationell verksamhet inom projektering, byggande, drift och underhåll samt FoU inom den svenska byggsektorn.
 • Synliggöra den internationella kompetens som finns i Sverige på individnivå.
 • Att kunna användas som merithandling för berörd individ.
 • Stimulera rekrytering av nya medlemmar till CIB, IABSE och RILEM, dvs den svenska CIR-gruppen.

Personer tilldelas certifikat utifrån en bedömning av om följande krav är uppfyllda:

Krav för erhållande av internationellt certifikat. (med internationell menas i tabellen utomnordisk):

  Kompetens och nätverk Erfarenheter/Färdigheter
Grundkrav

Relevant akademisk examen på nivån minst eller lika med Civilingenjör/Master of science med anknytning till bygg eller anläggning.

Dokumenterad förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska.

Medverkan av stor betydelse i internationella projekt (FUD-, bygg-, drift/underhålls- eller projekterings-projekt).

Muntliga presentationer vid internationella konferenser med dokumentation återgiven i ”Proceedings”.

Mervärde

Lic/Doktor- examen  +

Docent/Professor  + +

För varje utomskandinaviskt språk (Dokumenterad förmåga att uttrycka sig i tal och skrift) +

Individuellt medlemskap i CIB, IABSE eller RILEM +

Ett flertal artiklar i internationella ansedda facktidskrifter +

Sessionsordförande vid internationella konferenser +

Key-note speaker (speciellt inbjuden) vid internationella konferenser +

Aktiv roll i viktig internationell expertkommitté +

Ledande befattning i internationellt projekt + +

För att ett certifikat skall utfärdas måste samtliga grundkrav vara uppfyllda samt mervärden från kompetens och erfarenheter/färdigheter motsvarande minst 3 +, varav minst ett + från varje kategori. Bedömningen görs av en jury bestående av:

 • Peter Utgenannt (sekreterare)
 • Lennart Elfgren
 • Mats Öberg
 • Kyösti Tuutti
 • Karin Lundgren
 • Johan Silfwerbrand
 • Joakim Kylén

Nominering kan göras av föreningens huvudmän. Till nomineringen skall en meritförteckning (CV) bifogas.
Handlingarna skickas till föreningens sekretariat:

Svenska gruppen inom CIB/IABSE/RILEM
c/o Samhällsbyggarna
Att: Joanna Messmer
Box 541
101 30 Stockholm

E-mail:
 joanna.messmer@samhallsbyggarna.org