CIR-dagar

Nedan finner du presentationer från tidigare CIR-dagar
CIR-dagen 31 januari 2023
Inledning och presentation av CIR Peter Simonsson, Trafikverket/Ordförande CIR
Karlatornets konstruktion – Tekniska utmaningar Erik Beets, VBK Konsulterande ingenjörer
Från papper till betong – Hur vi gjorde Karlatornets stomme möjlig att bygga David Salekärr, Serneke
Höga byggnader – Konceptuell design – tät stadsmiljö Anders Klittmar, PE Teknik & Arkitektur
Fasader, material & gestaltning av höga byggnader Susanne Kovács Österberg, Semrén-Månsson Arkitekter
Hotell Draken – Att bygga högt i innerstadsmiljö Martin Lafveskans, Erseus Arkitekter
Tubed mega frame Mikael Hallgren, Tyréns
Karlatornet – Att projektera brandskydd utan styrande regelverk Erik Mattson, FSD
Information om BBT-projekt
The old bridge over Kalix river –
Serviceability limit state (SLS) loading and non-destructive test (NDT) methods
Gabriel Sas, LTU
Trafikverkets och anläggning AMAs metoder för undvikande av tidig sprickbildning av betong Mats Emborg, LTU
Climate change impact on safety and performance of existing and future infrastructure – final part Amro Nasr, LTH
Pålgrundläggnings inverkan på vibrationer i byggnader – testfundament för experimentell validering Freddie Theland, KTH
CIR-dagen 28 januari 2020
Inledning och presentation av CIR Peter Utgenannt, RISE
Vatten ur ett klimatperspektiv – Hur ser flödena ut i en framtida värld? Anders Modig, Tyréns
Vattenrätt, översvämningar, vägar och de val vi måste göra Anita Wennström, Trafikverket
Regeringsuppdrag om klimatanpassning av den byggda miljön Madeleine Hjortsberg, Boverket
Klimatförändringarnas påverkan på samhällsplanering och byggande Hans Björn, SMHI
Vattenflöde och vattennivåer – Utformning enligt Krav Brobyggande Karl-Magnus Krona, Trafikverket
Klimatanpassning i projektet Västlänken Lennart Holmgren, COWI
Flödespåverkan på infrastruktur Magnus Larson, LTH
Information om BBT-projekt
Optimala betongbrolösningar med hänsyn till klimatpåverkan och investeringskostnad Raid Karoumi, KTH
How will climate change impact our bridges and what can we do about it? Ivar Björnsson, LTH
Livslängdsförlängning för befintliga stålbroar (LifeExt) Mohammad Al-Emrani, Chalmers
Framtagande av temperaturlaster i broar med allmänt tillgängliga klimatdata Oskar Ivanov-Larsson, LTH
Metod för hållbarhetsbedömning av broar Kristine Ek, NCC
CIR-dagen 29 januari 2019
Inledning och presentation av CIR Peter Simonsson, Trafikverket/Ordförande CIR
Föreskrifter inom infrastrukturområdet Per Andersson, Transportstyrelsen
Forskning på KTH om explosioner och brand i tunnlar och bergrum    Anders Ansell, KTH
Nytt från RISE forskning om explosion- och brandrisk Haukur Ingason, RISE Säkerhet och transport
Västlänken – olyckslaster Maria Nilsson, Trafikverket
Västlänken – Dimensionering med avseende på brandrisk Niclas Åhnberg, Brandskyddslaget
Hagastaden ur ett riskperspektiv Mathias Lööf, Projektstaben i Sverige
Hagastaden ur ett konstruktionsperspektiv Morgan Johansson, Norconsult
 CIR-dagen 30 januari 2018
Inledning Peter Simonsson
Strategier för klimatneutral betong Otto During, RISE CBI Betonginstitutet
Trafikverkets klimatkalkyl Birgitta Aava Olsson, Trafikverket
Minskad klimatbelastning för minimal LCC Bodil Wilhelmsson, Cementa
Tvärgruppsarbete LCC Robert Karlsson, Trafikverket
Maximalt kunskapsutbyte för minimal LCC Karin Rehn och Martin Ström, Tyréns
LCC och betongbroar Nadia Al-Ayish, RISE CBI Betonginstitutet
CIR-dagen 31 januari 2017
Information om BBT-projekt Kent Gylltoft,
Dynamic behavior of bridge bearings- a preliminary study and laboratory tests Mahir Ülker-Kaustell, KTH
Salt-frostprovningsmetodens tillämplighet på betong innehållande slagg, flygaska och kalkstensfiller Elisabeth Helsing, RISE CBI Betonginstitutet
Från projektering till konfigurering Patrik Jensen, Tyréns
Att koppla visuell inspektion till respons och bärförmåga hos naturligt korroderade armerade betongkonstruktioner Karin Lundgren, Chalmers
Klimatoptimerat byggande av betongbroar Stefan Uppenberg, WSP
Effektivt byggande av broar Daniel Ekström
A Summary Lennart Elfgren
Digitaliserad projektering för industrialiserad produktion Alexandre Mathern, Chalmers
Hisingsbron Kristoffer Ekholm, Trafikkontoret
CIR-dagen 26 januari 2016
Revidering av Eurokod 2 – Betongkonstruktioner Mikael Hallgren, Tyréns
Brottprovning av 55-årig sprängbetongbro
Kalibrering av modeller för tillståndsbedömning
Lennart Elfgren, LTU
Utvärdering, hantering och modellering
av tvångslaster i betongbroar
Oskar Larsson, LTH
CIR-dagen 27 januari 2015
Hur hanteras hållbarhetsfrågorna i E39-projektet? Holger Wallbaum
Information om BBTs utlysningar Lahja Rydberg Forssbeck, Kent Gylltoft och Sven Thelandersson
Den Svenska Gruppen för CIB/IABSE och RILEM Mikael Hallgren
Ferjefri E39 forskningsutmaningar vid Norges genom tiderna största infrastruktursatsning Olav Ellevset
Haverier & skador i relation till risk och säkerhet Johan Silfwerbrand
Sandwichelement av stål Chalmers
CIR-dagen 28 jnuari 2014
CIR intro
Nya Eurokoder Ebbe Rosell, TK 203 Eurokoder & Trafikverket
Slussen, tekniska utmaningar vid byggande i hårt trafikerad innerstadsmiljö Dan Svensson
Byggproduktförordningen och CE-märkning av byggprodukter Sara Elfving, Boverket
Marieholmsförbindelsen Åke Eriksson, Trafikverket
CE-märkning av byggprodukter Ebbe Rosell, Trafikverket
Revidering av Eurokod 2 Betongkonstruktioner EN 1992:2020 Mikael Hallgren, Tyréns
CIR-dagen 2014 Peter Collin, Ramböll
CIR-dagen 29 januari 2013
FoI Byggnadsverk – Branschprogram med kompetenscentra för innovativ utveckling av byggnadsverk Lahja Rydberg Forsbeck, Trafikverket; Sven Thelandersson, LTH och Kent Gylltoft, CHalmers
Flexible Processes and Improved Technologies for Urban Infrastructure Construction Sites Robert Kliger, Chalmers och Lahja Rydberg Forsbeck, Trafikverket
Bron över sundvallsfjärden del 1 och del 2 Magnus Borgström
Konfiguerbar modulariserad plattbro Patrik Jensen, Tyréns/LTU
Mot hållbart byggande: Livscykelanalys av (järnvägs)broar Guangli Du, doktorand; Håkan Sandquist och Raid Karoumi, KTH, avdelningen för bro- och stålbyggnad
Maintenance, renewal and improvement for rail transport infrastructure to reduce economic and environmental impact Björn Paulsson, Lennart Elfgren och Thomas Blanksvärd
 CIR-dagen 31 januari 2012
 Broutvecklingen under 30 år – analys från Bygginnovationen fas 1 Mikael Hallgren, Tyréns
 Ny brotyp genom kombination av prefabricering och platsmontage Mats Emborg, LTU
 Tankar kring branschgemensam utveckling inom broområdet Lahja Rydberg Forsbeck, Trafikverket
Hur arbetar externa verkstadsföretag med effektivisering i form av ex. Lean Magnus Widfeldt, Swerea IVF
 Entreprenören ger sin syn på industriellt anläggningsbyggande med inriktning på broar Leif Olsson och Jan Olofsson, Skanska
Beställaren ger sin syn på industriellt anläggningsbyggande med inriktning på broar Peter Harryson, Trafikverket
Presentation av projektet ”Ny brotyp genom kombination av prefabricering och platsmontage” Johan Larsson, LTU
Sveriges Bygguniversitet, en plattform för utveckling inom broområdet Kent Gylltoft, STH; Sven Thelandersson, LTH; Lars Pettersson, KTH och Mats Emborg, LTU
CIR-dagen 1 februari 2011
Erfarenhet från EU-projektet Sustainable Bridges Lennart Elfgren, LTU
Dynamiska effekter av tåg på broar Raid Karoumi, KTH
Spårdynamikens inverkan på övergångskonstruktioner Johan Jonsson, Vectura
Assesing Energy and Environmental Aspects of Infrastructures Håkan Stripple, IVL
Ett nytt branschprogram: Hållbar väg- och järnvägsteknik Per Andersson, Trafikverket
BVFF-Bana Väg För Framtiden Trafikverket, KTH, VTI
KTH Railway Engineering Research: Experiences, Visions and Challanges Elias Kassa
CIR-dagen 26 januari 2010: ”Industriellt tänkande för ett hållbart byggande”
Inledning Christer Sjöström
Industriellt brobyggande med platsgjuten betong Peter Simonsson
Ny samarbetsform mellan beställare och konsult- grunden för effektivt byggande Stein Kleiven, Lars Almqvist
 Kan ett tekniskt regelverk bidra till att utveckla anläggningsbranschen? Ebbe Rosell
 CIR-dagen 27 januari 2009: ”Klimatsmart byggande”
Energieffektiv väghållning Mats Karlsson, Vägverket
Klimatet tvingat oss att anpassa vårt byggande Johnny Kellner, Veidekke Sverige
Effektivare processer i anläggningsbranschen Magnus Alfredsson och Peter Knutsson, NCC
Infrastruktur och klimatutmaningen Malin Löfsjögård, Tekn. Dr., ledamot Riksdagen
Från CPD till CPR – EUs ambitioner och krav Anders Sjelvgren, Boverket
Hållbar utveckling – från ambitioner till standarder Martin Erlandsson, IVL
 CIR-dagen 29 jnauari 2008: ”Robusta byggnadsverk”
 Inledning Hans Ingvarsson, VÄgverket
 Robusta dammkonstruktioner  Urban Nordstedt
Funderingar kring broraset i Minneapolis, USA Peter Collin, LTH/Ramböll
Erfarenheter från tunnelras 2007 i Norge (E20) Mona Linstrøm
 E6-skredet vid Småröd i december 2006 Leif Jendeby, Vägverket (Region Väst)
Byggnadsverkslagens krav på robusthet Anders Sjelvgren, Boverket
Robusta konstruktionssystem- vad är det? Sven Thelandersson, LTH
Krisberedskapsmyndigheten – Robusthetsfrågor i nationella säkerhetsforskningsprogrammet Svante Ödman
CIR-dagen 30 januari 2007
Föredrag om vindlaster Börre Stensvold
Om CIR-dagen Hans Ingvarsson
Preparing Roads for Future Climatic Change Jörgen Christensen
Dimensionering med hänsyn till nederbörd och vattenflöden i framtiden Per Löfling
Dimensionering av vegdrenering i fremtiden Gordana Petkovic
Ett nordiskt perspektiv på klimatförändringen under de kommande hundra åren Sten Bergström
Klimat och sårbarhetsutredningen Tom Hedlund
Appriach, Method and Tool for Risk Management related to Climate Cange: GERICI Michael Ray, Hervé Guérard
CIR-dagen 31 januari 2006
Citytunneln – Säkerhetsaspekter Arne Brodin
Internationellt tunnelsamarbete Bernt Freiholtz
Gemensamt regeringsuppdrag – personsäkerhet i tunnlar Staffan Abrahamsson
Bränder i tunnlar- forskning inom EU Ulf Wickström
Räddningsinsatser i tunnlar – förebyggande åtgärder Leif Sandahl
Tunnelsäkerhet – ”Männiaka och Teknik” Carls-Anton Homgren
Brand i Lundbytunneln – demo
Brand i Tingstadstunneln – demo
CIR-dagen 25 januari 2005
CIR-presentation Hans Ingvarsson
Sårbar infrastruktur Agne Sandberg
Översvämning i Arvika Rolf Gustafsson
Oväder i Hagfors Thomas Morling
Ökade vattenflöden – behov av åtgärder Per Löfling
Handledning-  riskanalys vald vägsträcka Per Löfling
Fördjupning – riskanalys vald vägsträcka Per Löfling